Przeglądy Budowlane - okresowa kontrola budowlana, okresowa kontrola obiektów budowlanych
Oferta

Przeglądy budowlane wykonywane przez nasz Zespół Rzeczoznawców Budowlanych są wykonywane zgodnie z:

Ustawa Prawo Budowlane:

art. 62 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli , co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, wymagane uprawnienia konstrukcyjno – budowlane do kontroli elementów budowlanych obiektu i budowlane sanitarne w zakresie sieci i instalacji sanitarnych do kontroli instalacji sanitarnych (c.o, c.w.u, z.w.u, kan itd.)
 2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, wymagane uprawnienia budowlane sanitarne
 3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, wymagane uprawnienia gr. 3 E i D (kontrola inst. gazowych), uprawnienia mistrza kominiarskiego (kontrola przewodów kominowych) oraz uprawnienia budowlane sanitarne w zakresie wentylacji mechanicznej do kontroli instalacji wentylacji mechanicznej w obiekcie; kontrolę przewodów kominowych mogą dodatkowo wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane

art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.(z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat:

 1. polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; wymagane uprawnienia konstrukcyjno – budowlane do kontroli elementów budowlanych budynku i budowlane sanitarne w zakresie sieci i instalacji sanitarnych do kontroli instalacji sanitarnych (c.o, c.w.u, z.w.u, kan itd.)

 2. kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; wymagane uprawnienia gr. 1 E i D

art. 62 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków: wymagane uprawnienia analogicznie z ust. 1 pkt. 1

 1. o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych
 2. o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2

art. 62 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2

art. 62 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli  polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych: wymagane uprawnienia sanitarne lub gr. 2 E i D

 1. co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW
 2. co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem

art. 62 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW,

Informacje dodatkowe

 1. w trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli
 2. instalacje ogrzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanymi co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła, powinny być poddane przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaką ma ona spełniać; kontrolę tę przeprowadza się w roku następnym po roku, w którym upłynęło 15 lat użytkowania kotła, a kontrolę kotłów, które z dniem 31 grudnia 2009 r. użytkowane są już ponad 15 lat, przeprowadza się do dnia 31 grudnia 2010 r.

Nasz zespół może wykonać dla państwa przeglądy:

 • budowlane
 • sanitarne (wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej, c.o. c.w.u, z.w.u, kan, urządzeń służących ochronie środowiska )
 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz z pomiarami
 • instalacji gazowej wraz z próbami szczelności
 • w zakresie sprawdzenia stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów
 • w zakresie oceny efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji
 • uzupełnienie, przeszkolenie w prowadzeniu, jak i założenie Książki Obiektu Budowlanego

Terminy:

W związku z bardzo dużą ilością wykonywanych kontroli obiektów od 2004 roku istnieje System Komputerowy Zespołu Usług Technicznych Rady FSNT NOT monitorujący daty kolejnych przeglądów, posiadający archiwum protokołów w wersji elektronicznej, oraz historie fotograficzną usterek. Baza ta pozwala na coroczną szczegółową kontrolę sprawdzanego obiektu wraz z porównaniem fotograficznym historii obiektu (naprawy jego uszkodzeń i ich jakości, jak i zmiany stanu technicznego w przeciągu ostatnich lat). System komputerowy informuje nas o kolejnych datach kontroli i w związku z tym to nasz zespół dba o terminowe wykonywanie przeglądów i protokołów przed upływem końca ich ważności. Każdy z protokołów posiada obszerną dokumentację fotograficzną (w zależności od stanu technicznego budynku od 10, do nawet 200 zdjęć / obiekt poddany kontroli)

Kompetencje:

Ilości wykonywanych przeglądów ogólnobudowlanych

2004 – 110 obiektów budowlanych na terenie woj. podlaskiego

2005 – 180 obiektów budowlanych na terenie woj. podlaskiego

2006 – 210 obiektów budowlanych na terenie woj. podlaskiego

2007 – 490 obiektów budowlanych na terenie woj. podlaskiego

2008 – 807 obiektów budowlanych na terenie woj. podlaskiego

2009 – 980 obiektów budowlanych na terenie woj. podlaskiego

2010 – 1100 obiektów budowlanych na terenie woj. podlaskiego

2011 – ok. 2000 obiektów budowlanych na terenie całego kraju

2012 – ponad 2000 obiektów budowlanych na terenie całego kraju

2013 – ponad 2000 obiektów budowlanych na terenie całego kraju

2014 – ponad 2200 obiektów budowlanych na terenie całego kraju

Wszystkie przeglądy budowlane wykonywane są przez Rzeczoznawców Budowlanych posiadających uprawnienia państwowe w niezbędnym zakresie, oraz dodatkowo tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego

Zasady Współpracy:

Pracujemy dla Klientów Indywidualnych oraz sieciowych, których obiekty oraz budynki zlokalizowane są na terenie całego Kraju. Prowadzimy szkolenia oraz pomagamy w przygotowaniu i prowadzeniu książek obiektów budowlanych. Naszym Klientom oferujemy długofalową współpracę polegającą na przejęciu obowiązków związanych z prowadzeniem książek obiektów oraz dbaniem o terminowe wykonywanie przeglądów okresowej kontroli.


loga
Aleksander de Silva, Białystok, NOT, Przeglady Budowlane i orzeczenia techniczne, opinie i oceny techniczne, nadzory inwestorskie, przeglądy obiektów budowlanych, kosztorysowanie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kontrole budów, projekty remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych, ekspertyzy. Rzeczoznawstwo i obsługa inwestycji.